Bedrijfsopvolgingsfaciliteit en latente inkomstenbelasting

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit en latente inkomstenbelasting

Schenkingen van ouders aan kinderen zijn tot zekere bedragen vrijgesteld van schenkbelasting. Op een schenking van ondernemingsvermogen kan de bedrijfsopvolgingsfaciliteit worden toegepast. Deze faciliteit heeft tot gevolg dat een groot deel van het geschonken ondernemingsvermogen is vrijgesteld. De faciliteit geldt ook voor aandelen die een aanmerkelijk belang vormen. Voorwaarde voor toepassing van deze faciliteit is dat de onderneming wordt voortgezet door de verkrijger. Op de meerwaarde van aanmerkelijkbelangaandelen rust een inkomstenbelastingclaim. Bij de bepaling van de hoogte van een schenking van dergelijke aandelen wordt rekening gehouden met deze claim. Over de vraag hoe rekening moet worden gehouden met deze claim is onlangs een procedure gevoerd.

De procedure had betrekking op een schenking in 2012 van 2.500 preferente aandelen van een vader aan zijn dochter. De aandelen hadden een waarde van ruim € 23 miljoen. Door de bedrijfsopvolgingsfaciliteit was van dit bedrag ruim € 19 miljoen voorwaardelijk vrijgesteld. Voor de berekening van de schenkbelasting werd de waarde van de aandelen verminderd met de latente inkomstenbelastingclaim op de meerwaarde van de aandelen. De vraag was of de latentie alleen op het belaste deel van de schenking in mindering mocht worden gebracht of dat deze moest worden toegerekend aan zowel het voorwaardelijk vrijgestelde als het belaste deel van de schenking.
Volgens de rechtbank Zeeland-West Brabant volgt uit de wetsgeschiedenis dat de latentie evenredig aan het vrijgestelde en het niet-vrijgestelde vermogen moet worden toegerekend. De rechtbank beriep zich daarbij verder op een arrest van de Hoge Raad uit 1996. Volgens dat arrest is er geen plaats voor aftrek van een latente inkomstenbelastingclaim wanneer die betrekking heeft op vermogen dat is vrijgesteld van successierecht.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Klik hier en neem vrijblijvend contact met Van Der Bruggen op