Afschaffing pensioen in eigen beheer

Afschaffing pensioen in eigen beheer

In de nota naar aanleiding van het verslag zijn ondermeer de volgende onderwerpen aan de orde gekomen.

Einde opbouw
De dga moet ervoor zorg dragen dat vanaf 1 januari 2017 geen pensioen in eigen beheer wordt opgebouwd. Dat kan door de aandeelhoudersvergadering voor die datum hiertoe te laten besluiten. De keuze voor een vervolgstap kan ook na 1 januari 2017 nog gemaakt worden. Wordt in 2017 de pensioenopbouw in eigen beheer voortgezet, dan kan dat tot gevolg hebben dat de gehele aanspraak in de loonheffing wordt betrokken omdat deze dan onzuiver is geworden.

Extern verzekerd deel pensioen
Wanneer slechts een deel van het pensioen in eigen beheer wordt opgebouwd en het restant extern wordt verzekerd, kan het extern verzekerde deel naar de BV worden overgebracht. Dat moet voor 1 januari 2017, want vanaf die datum is de BV geen toegelaten verzekeraar meer voor dergelijke aanspraken. Het is overigens voldoende als het verzoek tot overdracht door de externe verzekeraar vóór 1 januari 2017 is ontvangen. De feitelijke overdacht mag na die datum plaatsvinden. Een reden waarom een dga een extern verzekerd pensioen zou willen overdragen is dat de BV daardoor de voor afkoop benodigde financiële middelen verkrijgt. De termijn waarbinnen een extern verzekerd pensioen kan worden overgedragen naar eigen beheer wordt niet verlengd.

Oudedagsverplichting
De oudedagsverplichting is niet een andere naam voor het eerder als mogelijke oplossing voorgestelde oudedagssparen in eigen beheer. Bij die oplossing zou sprake zijn geweest van verdere opbouw door dotaties en van oprenting. De oudedagsverplichting vervangt de eerder genoemde spaarvariant. Voor de term oudedagsverplichting is gekozen om duidelijk te maken dat het niet gaat om een spaarpotje dat verder kan worden opgebouwd.

Partner
Een dga met een partner kan het in eigen beheer opgebouwde pensioen alleen afkopen of omzetten in een oudedagsverplichting als zijn partner daar schriftelijk mee instemt. De dga en zijn partner moeten het daartoe bestemde formulier beiden ondertekenen. Daarmee geven zij aan de Belastingdienst te kennen dat is voldaan aan de wettelijke voorwaarde van instemming van de partner. Dat informatieformulier moet binnen een maand na de afkoop of de omzetting in een oudedagsverplichting bij de Belastingdienst worden ingediend.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Klik hier en neem vrijblijvend contact met Van Der Bruggen op