Aangepast beleidsbesluit Successiewet

Aangepast beleidsbesluit Successiewet

De staatssecretaris van Financiën heeft een beleidsbesluit over de Successiewet aangepast. Ten opzichte van de vorige versie zijn enkele nieuwe onderdelen opgenomen. Het gaat om toezeggingen die zijn gedaan bij de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel Overige fiscale Maatregelen 2012 en het wetsvoorstel tot wijziging van de Successiewet 1956.

Rente onderbedelingsvordering
In een aantal testamenten is de op een geldvordering wegens onderbedeling bij te schrijven rente vastgesteld op een enkelvoudige rente, die zodanig is bepaald dat deze uitkomt op 6% samengestelde rente. De gedachte hierachter is dat bij een samengestelde rente de kinderen inkomstenbelasting zouden moeten betalen. Dat is echter niet het geval. Als deze renteclausule in een testament is opgenomen vanwege de vermeende gevolgen voor de inkomstenbelasting, kan worden geconcludeerd dat de erflater feitelijk 6% samengestelde rente heeft willen bepalen. Voor die gevallen is een overgangsregeling getroffen voor nalatenschappen die zijn opengevallen vóór 1 januari 1993.

Overdracht woning onder voorbehoud huurrecht
Wanneer ouders hun woning aan een kind overdragen onder voorbehoud van een huurrecht, is bij overlijden sprake van een fictieve erfrechtelijke verkrijging van de woning door het kind. Deze fictie geldt niet als de ouders een zakelijke huur betalen die ten minste gelijk is aan 6% van de waarde van de woning. Heeft de overdracht vóór 1 januari 2010 plaatsgevonden, dan geldt deze eis van 6% niet mits de overeengekomen huur zakelijk is. Als op het moment van overlijden niet alle verschuldigde huurtermijnen zijn betaald, is sprake van een fictieve verkrijging van de woning. Huurtermijnen over een periode van maximaal een jaar kunnen na het overlijden worden betaald of verrekend zonder dat sprake is van een fictieve verkrijging. Bij een te late betaling vóór het overlijden wordt toepassing van de fictiebepaling voorkomen als op het moment van het overlijden de huurtermijnen zijn betaald en over de te laat betaalde huurtermijnen een samengestelde rentevergoeding van ten minste 6% is betaald.

Het ongedaan maken van een afstand van vruchtgebruik
In een aantal gevallen hebben ouders afstand gedaan van het recht van vruchtgebruik van een woning in de veronderstelling dat er geen overgangsregeling zou komen voor woningen die zijn overgedragen vóór 1 januari 2010. De staatssecretaris is bereid een tegemoetkoming te geven voor de overdrachtsbelasting en de schenkbelasting. Het moet gaan om herstel van de oude vruchtgebruiksituatie. De notariële akte van afstand van het vruchtgebruik moet zijn verleden vóór 1 januari 2012 en de afstand van het vruchtgebruik moet juridisch zijn hersteld.

Niet uitgevoerd Amsterdams verrekenbeding
Bij huwelijkse voorwaarden met een Amsterdams verrekenbeding verplichten de echtgenoten zich om na afloop van ieder kalenderjaar het opgespaarde inkomen te verdelen. In de praktijk komt het voor dat dit periodiek verrekenbeding niet wordt nageleefd. Een vordering die daardoor ontstaat is geen geldlening die als een fictieve erfrechtelijke verkrijging wordt aangemerkt. Wordt een dergelijke vordering omgezet in een geldlening, dan is wel sprake van een geldlening die als fictieve erfrechtelijke verkrijging kan worden aangemerkt.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Klik hier en neem vrijblijvend contact met Van Der Bruggen op